• NHẬN DỊCH
 • It Follows
  Đạo diễn: David Robert Mitchell
  Nhận dịch: Mido_Ban
 • Home
  Đạo diễn: Tim Johnson
  Nhận dịch: littleturtle
 • Jupiter Ascending
  Đạo diễn: Andy Wachowski, Lana Wachowski
  Nhận dịch: pikeman2
 • THỐNG KÊ
 • Tổng số thành viên : 23333
 • Tổng số phụ đề : 4775
 • Tổng phim : 7251