The Final Master/师父/SƯ PHỤ (2015)
7.4

Đạo diễn: Từ Hạo Phong

Diễn viên: Liêu Phàm; Tống Giai; Tưởng Văn Lệ; Kim Sĩ Kiệt; Tống Dương. . .


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A Wing Chun master has to defeat 8 martial arts schools to open his own school, yet he has become a chess piece to the local power dynamics.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG