Quote Originally Posted by pikeman2 View Post
dịch xong đến tập 5 rồi m lười chưa xem để check lại thi
xếp ơi, đầu năm 2020, l x bọn đệ mn dp chờ phim đi