Quote Originally Posted by vinhcmb View Post
Thế chứ ai như ch nhận phim no tạch phim ấy
Độ ny e c nhận g đu