Nếu bỏ qua các kĩ xảo đẹp th́ quan điểm riêng thế này: Prometheus đă chán, cái này c̣n chán hơn. Ngoài các điểm đáng chán được đem từ Prometheus sang như mạch truỵên rời rạc, có nhiều t́nh tiết bất hợp lí th́ phim này c̣n nhét thêm vụ máu me bẩn bựa để hù dọa khán giả, chả khác ǵ mấy cái phim kinh dị củ chuối.