Cảm ơn 2 bro đ gp . Khng hiểu sao c phim mnh khoi cho bnh luận vo thế...