thấy rate cao ghê, đang tính kéo về mà chưa có sub
thôi chờ rồi down 1 thể, sắp đầy ổ cứng rồi