Ra đảo hết giờ các bác ơi. Nhắc tập th́ đc chứ đừng động đến sub