ḿnh cũng thích xem thể loại nữ nữ:th_14: như định nghĩa trên th́ ḿnh là Hủ Nam sao