Rắc rối. Lại mọc ra giới tính thứ 4 à. Nữ nhưng thích đồng tính nam :th_67: