Lần đầu nghe tên "hủ nữ", nữ nhưng lại thích gay :meme_93: