Em dịch thoáng quá ạ? Tại em thấy nếu dịch sát với tiếng Anh quá th́ câu nó rất là dài, nên chỉ xem ư chính như nào rồi cắt hết mức có thể. Anh có thể nêu vài ví dụ mấy câu thoáng quá cho em hiểu và...