yaua121: Để thẻ IMDB theo kiểu ny n sẽ tự động cập nhật điểm v vote:
tt1758429
Đ share rồi cn đặt pass chi nữa