C̣n các season khác? Không ai up à? Topic vắng hiu :v