Xin gửi ḿnh file tổng hợp đầy đủ sub với. Cảm ơn.
voducthanglr@gmail.com