xin upload lai hai bo nay.
- Duel of the Century (Lục Tiểu Phụng)1981 va Perils Of The Sentimental Swordsman (Sở Lưu Hương đại no Linh Sơn trang) 1982
thank you