Đă chiếu đâu mà có tập mới. Bạn nên xem lịch chiếu để biết, đừng nên hỏi.