chả lẽ phải t́m hàng cả nhóm khác xem tạm trong khi đợi HD của bác :'(