mnh vừa xem xong, thấy cũng tập trung hơn t nhiều( chọn đc ton girl đấy nh):th_2::th_2::th_2::th_2: