Thể loại này quả thực không chuyên nên khó quá.

Chưa đảm nhận được phim nào từ khi nhậm chức @_@

Nhớ không lầm th́ cu Rê cũng làm bộ này :-?

Xem chừng c̣n phim của Stannis :3