Nếu bỏ qua các kĩ xảo đẹp th́ quan điểm riêng thế này: Prometheus đă chán, cái này c̣n chán hơn. Ngoài các điểm đáng chán được đem từ Prometheus sang như mạch truỵên rời rạc, có nhiều t́nh tiết bất...