Mọi người ai c̣n nhớ cách chuyển không, hướng dẫn lại rơ hơn được không?