Dài ḍng quá. Không lư do lư trấu ǵ cả. Lên phường :v