Giờ mới hiểu r sao nhiều phim con co r ngm dấm kinh thế, đến đoạn tụt hứng ci l ngm cả thng ;))