cảm ơn bạn nào đă chê sub của tên cáo, nhờ thế mà chúng ta có thêm một dịch giả :th_72::th_72::th_72: