thánh chun và dr. haus đang liếc mắt đưa t́nh nhau à :-?