Vào đại học xong th́ bắt đầu chiến phim, mới đầu xem thấy mấy cái sub cứ lệch time nên mày ṃ chỉnh sửa đâm ra ngồi dịch sub thấy cũng nâng cao tŕnh độ tiếng Anh nên tập tành :th_30: