Nguyên cái thớt quăng ch́nh ́nh vào mặt th́ làm sao không đọc cho được. :))