bạn có th̉ post thm phim Odd Couple (1979) giúp mình nha, sud vịt or l̀ng tíng càng t́t, cảm ơn bạn nhìu