Bạn lm ơn up lại phim The Warlord (Đại qun phiệt) gim mnh nh, v sub Việt (nếu c)...cm ơn rất nhiều