Thainhi_vn,
Link Fshare cc phim tu ở đy của thainhi_vn died nhiều lắm. Cần phải tự tải về cc phim ấy để lưu được lu h.
Fshare chỉ giữ phim 15 ngy thi, hay xa đột ngột lắm.Nn ụp lại khi...