Không biết mở port là giề? Nói thật ḷng luôn. :th_29: