Hồi xưa dng ADSL của MegaVNN mở port thấy nhanh hơn nhiều, giờ dng wifi cha nn cam chịu :">.