Ḿnh mới tham gia diễn đàn, mong mọi người chỉ giáo.
Có thành ngữ này ḿnh muốn hỏi mọi người. Đó là "Land on your feet" - ḿnh dịch là "Sông có khúc, người có lúc". Ngữ cảnh là người nói câu này an...