Bộ này đă có người dịch rồi. Hiện đang có 3 tập. Hi vọng bạn ấy không bỏ giữa chừng. Chủ thớt theo dơi bên đó lấy sub Việt. Chứ dịch chồng nhau lăng phí công sức anh em lắm. V́ dịch một bộ phim không...