Giờ ngồi cày bằng này phim và không phải làm ǵ th́ c̣n ǵ bằng