Ḿnh cũng là 1 fanbòy của Breaking Bad và cũng khoái cái vụ cover style này!

Trên FB chính của Breaking Bad cũng có làm cover theo tên FB nhưng mà tên FB sao thì ra cover dùng...