Nhờ mọi người dịch gip mnh phim ny:
http://cdn.traileraddict.com/content/unknown/robo_g.jpg

Imdb: http://www.imdb.com/title/tt1805492/?ref_=fn_al_tt_1
Link...