Ban đầu nghe qua th thấy giống The Cabin in the Woods. Nghe đến đoạn sau th lại lin tưởng đến Resident Evil =)) Cn đoạn cuối th b đạo qu mnh xin chịu =))