Bởi vậy ḿnh dịch phim toàn phải nhờ thầy Federale ngồi mô tả từng cảnh để dịch đấy. :meme_38: