Tm lại l, thch TV Series th chỉ cn cch luyện tiếng Anh v down sub Eng về m chiến. :))