Thy ci art quen thuẠc l phải xem ri.

p/s: mẹ, nhc ci Medaka Box m lẠn ruẠt, 1 ms rc ruri, đang tnh củm n nhảy ci vo sang shounen nhảm xịt...