NishioIshin m viết th mnh chẳng nghi ngờ g về story :3

Lại thm anh pikeman nữa th yn tm rồi, đ xem tất cả cc phần của monogatari do anh pike dịch. :3