Năm mới xin chc ton thể anh chị em c bc, gi trẻ gi trai gay les một năm thật l ph như con d :th_2:
Xin chc cc ẹc min, cc mốt, cc tran sờ lết tờ v ton bộ thnh vin sức khỏe dồi do,...