Conversation Between trwng_tamphong and Gemini

2 Visitor Messages

  1. Ngày mai 10/7 11h30 ở hoa viên nha bác
  2. Long oi!
    vào edit #1 của vụ caphe max đi, thêm vài cái tên chắc cú có mặt cho nó xôm tụ.
    Ḿnh đă gửi tin nhắn cho 17~18 em rồi đó (kể cả moon, phiemdu, gùa...)
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2