Conversation Between Wizard and dark_devil_90

1 Visitor Messages

  1. bc đọc gp của em trong thớt chưa
    bc thấy thế no? c chỉnh sửa dc g ko? m ctrl s l save sub B thế save sub A l g nhỉ?
    confirm l dng phm tab ko di chuyển được hết cc nt, bc check lại nh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1