Conversation Between [J] and Dr. House

6 Visitor Messages

  1. mi l 650d phải ko, nhưng con đ giờ hơi cht, gi ngang ngửa 60D đ, theo mi th mc con no hơn?
  2. chọn my c gương lật đ
  3. House ơi c nn chọn my mirrorless ko, đang lăn tăn giữa 650d v nex 5n mi chọn gip ci
  4. Ơ thế ko phải đ/c cho profile trn FB :Ư
  5. vl
  6. C fan hm mộ thm trn FB ny: "Thím cho e profile bác NIZ đc k? E chỉ xin đ̉ subscribe thui..hm ṃ bác ý từ lu lắm r̀i đc th́ thì e v cùng bít ơn"
    Thm vo trả lời e n đi nh
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6