Conversation Between [J] and kentlonely

1 Visitor Messages

  1. Jackychun ơi cho ḿnh hỏi với, Blood And Sand 2010 Ep04 - "The Thing In The Pit" này tên tiêu đề của tập này nên đặt là ǵ vậy? ḿnh kém tiếng anh nên dịch sao cũng thấy linh tinh lắm. "The Thing In The Pit". Thanks
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1